VivaMalta - The Free Speech Forum - The AFM - Plan 2020

Welcome, Guest. Please login or register.
January 17, 2018, 06:22:32 AM

Home Help Search Login Register
+  VivaMalta - The Free Speech Forum
|-+  General Discussion
| |-+  The Lounge
| | |-+  The AFM - Plan 2020
0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: 1 2 [3] 4 Go Down Print
Author Topic: The AFM - Plan 2020  (Read 2918 times)
SKINS 73
Newbie
*
Offline Offline

Posts: 27

« Reply #20 on: April 16, 2008, 09:49:40 AM »

x tanbija il-pistola jew l AK lanqas lembuba biex tiddefendi ruhek minn klandestin ****** ma tista ghax tinfetah inkjesta kontrik.
Report to moderator   Logged
Eurodip
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 1352

« Reply #21 on: April 16, 2008, 03:03:03 PM »

X'inhi kbira din ?toile.

Mela, nibdew bl-orbat ta' AFM Suret In-Nies (henceforth AFM-SIN), ghal pajjiz ta' 400 000 ruh, b'territorju minuskolu, imma EEA jew EEZ x'tissejjah enormi, continental shelf massiva, u SAR region stratosferika.


AFM

- Maritime Component (biex ma nghidx Navy)
-- HQ (inc. Signal Tower/Maritime traffic surveillance/Malta SAR Coordination Centre)
--- present-day fleet + more and better stuff (inhalli lil Maltipur jelabora)
--- beefed-up RDT (Company strength for VBSS duties, MCT proper to be assigned to C Coy (see below, guys))

- Air Component (ghax Air Force ma tinstemax newtrali bizzejjed)
-- HQ
--- Min fejn se nibda? Ghandna bzonn ghallinqas 4 twin-engine helos, b'bizzejjed range halli jaghmlu r-return flight sax-xifer tas-SAR region (again, Maltipur se jaghtikom id-dettalji teknici)
(Dawn ovvjament jistghu jintuzaw ukoll ghal skopijiet ta' VBSS u MCT, jigifieri rridu xi haga tad-daqs ta' dak li ahna n-NATOheads insejhu TTH - Tactical Transport Helicopter, forsi xi NH90? - imma qed nohlom).

- Land Component (u haw, f'gieh kemm hemm, ghandna tradizzjonijiet biex inbieghu, u jehtieg li nergghu inqajmuhom, per ezempju c-C Coy jista' jirxoxta t-tradizzjoni tal-Cacciatori Maltesi (u ta' min jinnota li ahna kellna Chasseurs/Light Infantry/Bersaglieri sejhilhom li trid qabel l-Ingliterra, Franza, etc etc, jigifeir ghandna biex niftahru)
-- HQ
----- C Coy SF component (jekk irridu nhallulhom l-isem prezenti) (duties include CT, MCT, recce, FIBUA)
--- 1st Rgt (Infantry/SF)
----- A Coy (infantry)
----- B Coy (idem, u mechanised, f'gieh l-ostra)
----- C Coy (b'zieda fil-personnel, minhabba r-regola ta' "3 times what you deploy", jekk se nassenjaw platoon ghall-PfP, u tahrig ta' kull tip)
Come to think of it, l-isbah tkun li naqbdu u noholoqu unit dedikat ghal missjonijiet mal-PfP/EU battlegroups, kif ghamlu l-Iskandinavi jew l-Ungerizi. X'tahseb Maltipur?
insomma, inkomplu

------ D Coy (support/air defence) - ma nafx ghaliex biddlu l-isem

- 3rd Rgt
Dan jista' jibqa' kif inhu.

- 4th Rgt (ah, dan interessanti c-C4I company)
-- erm, C4I Coy, li tkun tinludi verament il-komponent "Intelligence", ghax ma nistax niblaghha li ma ssirx taf minn fejn gej xi hadd bla passaport, anyway, dak topic fih innifsu)
-- QRF Malta Coy - Dan nammetti idea tieghi, imma fil-qosor, l-idea hi li jkollok (ghallinqas) company-strength unit li tkun imharrga f'riot control. Jekk C Coy se tigi assenjata ghall-missjonijiet esteri, u hija, bir-ragun imharrga f'riot control, min se jibqa' ghal internal duties meta dawn jigu deployed?

Jigu xolti, u trasferiti ghal korpi ohra, mhux l-AFM:
Revenue Security Corps (ghalija ghandhom ikunu mal-pulizija, bla sense titfa' suldat jghasses bank)
Detention Service (to be devolved to Moviment Graffitti)

U ovvjament l-AFM band tibqa' mal-AFM. Imma titpogga fuq slimming r?gime.

l-EVRF naqra suggett delikat. Hija idea tajba li jkollok Riservisti/Territorials, imma worth it li tuzahom bhala infantry semplici? Ghax ma jsirx reklutament ta' riservisti f'oqsma teknici u specjalizzati, fuq l-idea tal-Compl?ment Individuel fil-forzi armati Francizi?

Il-lista t'hawn fuq hija work in progress, u t-topic qieghed biex niddiskutu, allura fire away.

Fuq kollox, irid jigi definit ir-rwol politiko-militari tal-AFM.  Nahseb  Maltipur jaqbel mieghi meta nghid li f'Malta m'hawnx dibattitu dwar id-Difiza u r-rwol tal-Forzi Armati, u apparti li l-politikanti taghna ma jinteressawx ruhhom, mhemmx incentiva min-naha tas-socjet? civili sabiex  dawn jinqalghu mill-ghalabiebizmu taghhom.
Report to moderator   Logged
MaltiPur
Member
***
Offline Offline

Posts: 428

« Reply #22 on: April 16, 2008, 04:19:38 PM »

Il-Madonna x'ghamiltli ED !   X'bicca xoghol (pjacevoli) ha ttini !
 
Ha nara mid-diversi studji w contingency plans li ghandi liema l-ahjar nizvolgi.......
Nahseb qed nassumu li nsibu z-zejt sa sentejn ohra, hux hekk?
(Biex ikollna x'nonfqu u x'nipprotegu).
 
Isma, a propozitu, Gonzi mhux sal-2015 qed jimmira ghall-perfect Malta??  :)
Sal-2020, reklutagg ta' dis-sena jkun kwazi ghaddielu nofs il-karriera......
 
Ha nibda l-homework.................
Report to moderator   Logged
Jurgenarius
Member
VM Member
****
Offline Offline

Posts: 649


« Reply #23 on: April 16, 2008, 04:29:04 PM »

http://www.army-technology.com/projects/
http://www.naval-technology.com/projects/
http://www.airforce-technology.com/projects/
Report to moderator   Logged

Eurodip
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 1352

« Reply #24 on: April 16, 2008, 04:37:47 PM »

Quote from: MaltiPur
Il-Madonna x'ghamiltli ED !   X'bicca xoghol (pjacevoli) ha ttini !
 
Ha nara mid-diversi studji w contingency plans li ghandi liema l-ahjar nizvolgi.......
Nahseb qed nassumu li nsibu z-zejt sa sentejn ohra, hux hekk?
(Biex ikollna x'nonfqu u x'nipprotegu).
 
Isma, a propozitu, Gonzi mhux sal-2015 qed jimmira ghall-perfect Malta??  :)
Sal-2020, reklutagg ta' dis-sena jkun kwazi ghaddielu nofs il-karriera......
 
Ha nibda l-homework.................

Ifhem, Joseph Muscat qal li ghandu Pjan ta' Hmistax-il Sena. 2008+15=2023, jigifieri f'dawk l-ilmijiet qeghdin.;)

Imma bis-serjet?, minhiex nassumi li se nsibu z-zejt, per? qed nassumi li l-projections li qed jaghtuna budget surplus huma minnhom.

Rigward in-numru totali ta' truppi, fil-pajjizi Ewropej, ghal eserciti professjonali, ghandek figura ta' c. 0.5% tal-popolazzjoni. Jigifieri ghal Malta dan jigi xi 2000 ruh.
Report to moderator   Logged
MaltiPur
Member
***
Offline Offline

Posts: 428

« Reply #25 on: April 16, 2008, 04:50:43 PM »

Dak qal pjan ta' 15 il-sena ghax 5 (bhalissa) fl-oppozizzjoni imbaghad irebbaghhom zewg elezzjonijiet hu ....... !! Mill-bqija ma tfisser xejn.
 
Billi jkollna budget surplus ma jfisser xejn (relattivament). Ghandna muntanja ta' dejn xi nhallsu lura. Ghalkemm fid-dinja moderna, huwa accettabbli li jkollok mhux iktar minn 3% tal-GNP f'dejn u toqghod tisservisjah............... loan permanenti............taghti ghalf ghall-institutional investors ecc...............Jigifieri rridu nassumu li finanzi jibqghu skarsi............kwalunkwe zieda tittiekel mill-pagi w allowances u forsi tkopri expanded operations u training imma xorta ma jkollniex ghall-capital expenditure.  Allura naghmlu wish list.............   :)
 
B'elfejn ruh nibqghu vicin fejn ahna, imma dejjem ahjar. Jien ghalija rrid 2200, considering il-hafna coastguard duties li ghandha l-AFM.
Report to moderator   Logged
Eurodip
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 1352

« Reply #26 on: April 16, 2008, 06:09:44 PM »

Quote from: MaltiPur
Dak qal pjan ta' 15 il-sena ghax 5 (bhalissa) fl-oppozizzjoni imbaghad irebbaghhom zewg elezzjonijiet hu ....... !! Mill-bqija ma tfisser xejn.
 
Billi jkollna budget surplus ma jfisser xejn (relattivament). Ghandna muntanja ta' dejn xi nhallsu lura. Ghalkemm fid-dinja moderna, huwa accettabbli li jkollok mhux iktar minn 3% tal-GNP f'dejn u toqghod tisservisjah............... loan permanenti............taghti ghalf ghall-institutional investors ecc...............Jigifieri rridu nassumu li finanzi jibqghu skarsi............kwalunkwe zieda tittiekel mill-pagi w allowances u forsi tkopri expanded operations u training imma xorta ma jkollniex ghall-capital expenditure.  Allura naghmlu wish list.............   :)
 
B'elfejn ruh nibqghu vicin fejn ahna, imma dejjem ahjar. Jien ghalija rrid 2200, considering il-hafna coastguard duties li ghandha l-AFM.

Yeps. Fil-White Paper tal-1997, kien gie msemmi dan in-numru bhala objettiv. Imma ovvjament intesa kollox. Incidentalment, u biex taraw kemm inhobbu nhallu lil poplu fid-dlam fejn jidhlu kwistjonijiet importanti, din il-White Paper ma tistax issibha mid-DOI (iva, mort nistaqsi ghaliha), imma trid tmur tistaqsi l-Ufficju tal-Prim Ministru (!!). U hemm, holl xaghrek u gib iz-zejt. (P.S. At that point kelli nitlaq minn Malta) Pajjizi ohra jaghmlulek pdf tad-dokument, nisponibbli ghal kullhadd, fuq il-website tal-Ministeru involut.
Report to moderator   Logged
MaltiPur
Member
***
Offline Offline

Posts: 428

« Reply #27 on: April 16, 2008, 10:25:58 PM »

Just an appetizer, ED. :) Leader from the Times, June 1997
 
AFM White Paper
Ever since the Armed Forces of Malta took over the role of providing Malta with security against external threats to the territorial integrity of its islands, the central question about the force has been a straightforward one. It has not been any easier to answer for that; arguably, more difficult.
Are the manpower and operational capabilities of the AFM up to the vital task of providing adequate, immediate defence against an aggressor?
It has been this newspaper's constant theme on this subject that with its own limited resources the AFM cannot, on their own, guarantee that security. This was also the conclusion reached by the first post-Independence government formed by Dr George Borg Oliver.
In 1964, a Defence Agreement with Britain formally acknowledged this fact.
In 1971 there was a change in government. The incoming Prime Minister, Mr Dom Mintoff, made it the cornerstone of his foreign policy to have British Troops out of the island by 1979 and to charge a handsome rental while they remained here. After 1979, to recall a famous, if unfortunate phrase, the future beckoned.
It is not the time now to go through the semantics that passed for a defence policy, after 1979.
There then followed a chequered development in the armed forces. Although an Italian Military Mission became a permanent presence on the island, little was done to give the AFM its proper military identity. Mr Mintoff's behaviour strongly implied that he did not wish it to have one.
The officer corp began to be recruited from within the AFM's ranks. The force had its energies re-directed away from its primary role. It was made, instead, to train and supervise various of the many civilian labour corps that came into existence after 1971.
This massive re-orientation took its toll.
After a return to government of the Nationalist Party, the process of anchoring Malta back into the European mainstream began. The new government understood that the AFM had a military role to play and attempted to provide it with a credible one. It was a very long haul.
Detailed overview
Wednesday's White Paper on the modernisation of Malta's military capability goes a long way to provide planners with a detailed overview of the strengths and weakness of the Armed Forces.
The emphasis is, correctly enough, on military capability and whatever it is that militates against achieving the professional state of preparedness required of any force called upon to perform its primary role of defence.
Shortcomings in operational effectiveness are identified by the White Paper. These range from the need for an improved utilisation of manpower resources to enhanced operational and logistic support facilities.
Some of these deficiencies will cost to put them right. Others do not in the sense that what is required for improvement can be affected internally.
Take the last, first.
It comes as a surprise to learn that more than 400 officers and soldiers are employed in what the Paper calls 'static guarding tasks'. This number increases to something just short of 600 when the Revenue Security Corps is taken into account. Given that there will always be some vulnerable points that demand a military presence, it still remains that too many of these have been handed over to the AFM when they should be the province and responsibility of the police.
As it is, the equivalent of an entire regiment is tied up in tasks that keep these men away from contributing to the combat-effectiveness of the force.
We entertain no doubt that much of this extra-military work should be placed firmly in the lap of the Police Commissioner.
The White Paper also reveals that the AFM is involved, through seven of its men, in intelligence gathering. It clearly says that 'this is wrong in principle and bad in practice', an assertion that must be self-evident.
Putting this business of guards and intelligence gathering right, is a matter of restructuring and reorganisation.
Not so the White Paper's recommendation that the need exists to create what it calls 'sharper and more dedicated training arragements', 'better operational and logistic support facilities', 'more efficient operational procedures'.
These all need a 'better utilisation of existing manpower resources' and an 'update' of the equipment required to make the force more credible.
Selling surplus equipment will help with a part of the finance programme. What is more important is to go ahead swiftly with an equipment procurement programme that will allow the force to carry out its minimum operational requirements. The White Paper's time-frame, the year 2000, does not leave much time ti implement a 42-point recommendation programme. Recommendations that require a nod must receive one. Others can wait only a little longer.
« Last Edit: April 16, 2008, 10:35:42 PM by MaltiPur » Report to moderator   Logged
IMPERIUM
Norman Lowell
Global Moderator
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 15500


« Reply #28 on: October 29, 2010, 01:01:22 PM »

This morning I watched the resuscitated, weekly Army parade at the Mainguard Square, Valletta.
It rekindled memories of when, as a young boy barely 7yrs, I used to watch the Brits parade, precisely at 10.30am, every Saturday morning.
Great surge of Imperial pride, even though the Empire was in decline - thanks to that old fool, Churchill.
 
Today's parade was very good -
though the crowds should be held further back, with ribbon barriers.
They crowded in too much, spoiling the view of many.
 
The Capt. of the band: the bandmaster was simply spot on!
With an sharp eye to detail and an upright, ramrod military bearing.
The drill was impeccable and all the men did us proud.
 
The Old and New Guard platoon leaders, both barked clear orders in a stentorian voice.
Nothing compared to the late Capt. Sonny Stivala - known as the loudest voice in the British Army.
He could be heard from Upper Merchants Street, near the Post Office!
 
I thought the whole display ended rather too soon.
More military marches could be played during the parade.
Preferably the Old Prussian Military Marches - taken over by the British.
 
Well done to our proud, little Army.
 
Imperium
1010
« Last Edit: October 29, 2010, 01:12:47 PM by IMPERIUM » Report to moderator   Logged
Boycott The Times and The Sunday Times.
Do not post there, do not buy a copy of either, do not advertise.
Hurt Them in the only way they understand.

BOYCOTT THE TIMES
 Imperium 1107

Gladiator
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 5112

« Reply #29 on: October 29, 2010, 05:08:20 PM »

Quote from: IMPERIUM
This morning I watched the resuscitated, weekly Army parade at the Mainguard Square, Valletta.
It rekindled memories of when, as a young boy barely 7yrs, I used to watch the Brits parade, precisely at 10.30am, every Saturday morning.
Great surge of Imperial pride, even though the Empire was in decline - thanks to that old fool, Churchill.
 
Today's parade was very good -
though the crowds should be held further back, with ribbon barriers.
They crowded in too much, spoiling the view of many.
 
The Capt. of the band: the bandmaster was simply spot on!
With an sharp eye to detail and an upright, ramrod military bearing.
The drill was impeccable and all the men did us proud.
 
The Old and New Guard platoon leaders, both barked clear orders in a stentorian voice.
Nothing compared to the late Capt. Sonny Stivala - known as the loudest voice in the British Army.
He could be heard from Upper Merchants Street, near the Post Office!
 
I thought the whole display ended rather too soon.
More military marches could be played during the parade.
Preferably the Old Prussian Military Marches - taken over by the British.
 
Well done to our proud, little Army.
 
Imperium
1010

What about those colonial uniforms, those damn British uniforms, must be gone by now?
Report to moderator   Logged
"Better one word too few than one too many"
________ Maltese saying
Pages: 1 2 [3] 4 Go Up Print 
« previous next »
 
SMF 2.0.12 | SMF © 2016, Simple Machines
TinyPortal © 2005-2012

VivaMalta - The Free Speech Forum, The AFM - Plan 2020 - Theme by Mustang Forums