VivaMalta - The Free Speech Forum - On l-Orizzont & it-Torca

Welcome, Guest. Please login or register.
January 17, 2018, 06:19:35 AM

Home Help Search Login Register
+  VivaMalta - The Free Speech Forum
|-+  Local Newspapers
| |-+  Torca & Maltastar
| | |-+  On l-Orizzont & it-Torca
0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] 2 3 ... 66 Go Down Print
Author Topic: On l-Orizzont & it-Torca  (Read 71939 times)
PERICLES
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 2265

« on: August 05, 2005, 11:43:56 PM »

L-immigrazzjoni illegali
minn C.B.P - Valletta


Sur Editur,

Hu fatt innegabbli li l-immigrazzjoni illegali twassal ghexieren ta? problemi fuq xtutna kull darba li dawn l-erwieh jidhlu f?artna minghajr l-ebda kontroll jew dokumenti. Xi whud fostna jsostnu li dawn il-barranin huma ?immigrati irregolari?, u sahansitra jaslu biex juzaw l-ewfemizmu totali ta? ?asylum-seekers? li jraqqad is-sens haj ta? illegalit? li jezisti fl-azzjoni li persuna tidhol f?artna minghajr permess.

F?dan il-kamp, hu ironiku hafna l-uzu ta? dawn l-ewfemizmi f?mumenti diversi ta? certi stazzjonijiet tar-radju u tat-televizjoni. Ninnotaw li meta l-Gvern ikun qed iqajjem rixu, ghax fl-ahhar intebah b?din il-problema, tintuza l-kelma ?illegali? u meta l-Gvern ikun irid juri l-hekk imsejha ?solidarjet?? ta? Malta, dawn l-istazzjonijiet jergghu juzaw l-ewfemizmi ta? qabel.

Ghaliex isehh dan? Jaqaw l-agenziji li suppost jikkontrollaw dan kollu qeghdin jahsbu li ahna ma nifhmux il-gravit? ta? din il-problema? L-istess nies li juzaw dawn il-kliem tqal jipprovaw jakkuzaw lil dawk li jghidu l-verit? minghajr ma jahsbu xejn. Jghidu li hafna minn dawn huma ?razzisti?, jaslu wkoll li jakkuzaw lil dawn bhala ?faxxisti?. Hu faxxist dak li jinduna bil-qaghda mwieghra t? artna? U faxxist dak li jghid li Malta ma tistax tibqa? tbati minhabba l-insistenza li ghandna noqghodu nohorgu ahna ghal dawn in-nies kull darba li jiltaqghu ma? xi bastiment fl-ibhra taghna?

Naraw ukoll li xi nies jipprovaw iqabblu dawn l-immigranti illegali ma? l-emigranti legali li telqu minn artna fil-Hamsinijiet. X?differenza! X?misthija ghandhom ikollhom dawn il-persuni lejn il-Maltin li telqu minn arthom bil-permess u l-barka ta? kull naha koncernata!

Il-Maltin m?ghandhom xejn kontra dawn in-nies - jghidu li jridu dawk li jakkuzaw lill-elementi tal-poplu ?razzist?- il-problema hi wahda semplici. Malta m?ghandhiex fejn tqieghedhom lil dawn in-nies, l-infrastruttura t?artna dig? qed teghreq bil-piz ta? 400,000 ruh ahseb u ara kemm iktar ser jigri hekk jekk kuljum jidhlu mal-25 persuna ohra.

Punt iehor barra din il-problema tad-densit? t?artna, hu dak ekonomiku. L-ewwelnett, dawn l-istess nies li dehlin b?mod illegali, minn fejn kisbu dawk il-mijiet ta? dollari biex waslu s?hawn? Possibbli li l-flus t?artna huma isbah mill-flus ta? pajjizhom? It-tieni fatt hu iehor eqreb lejna. X?jigri jekk dawn il-barranin jiehdu xoghol ta? wliedna? Suppost, skond l-istess Gvern, biex jigi impjegat barrani ghandna tinhareg licenzja, u biex dan isehh suppost jehtieg ikun zgurat li kull sforz ikun sar biex jigi ngaggat Malti, imma ghandi dubji kemm dan jigi infurzat. Min jaf kemm hemm haddiema bla permess u bla ktieb tax-xoghol li sa ftit xhur ilu kienu fuq in-naha l-ohra tal-fliegu bejna u l-Libja!

Hafna minn dawn l-immigranti illegali jghidu li ahna ma nifhmuhomx, u li ahna nbatu b?xi psikozi kontra l-barranin. Jista? jkollhom ragun, imma l-storja turi li Malta minn dejjem batiet minhabba l-barrani, u din l-attitudni minn certi elementi ta? dawn l-immigranti illegali ghandha allura ton arroganti. X?jigifieri jghidu li ma nifhmuhomx jekk ahna kellna nbatu ghal hafna kawzi li qatt ma kienu taghna?

Hemm bzonn inqajmu l-iskeletru tal-Gwerer Dinija biex nuru l-verit?. Hemm bzonn infakkruhom li l-ebda Afrikan jew Ewropew ma gie jghinna meta konna qeghdin nitqabdu ghal-libert? t?artna.

Forsi xi darba nitghallmu li artna qatt mhu qieghda hemm biex titghabba b?pizijiet li qatt ma nistghu nifilhu? forsi helwa l-holma tas-solidarjet? imma l-holma hi itqal minna.

http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=20990


L-immigrazzjoni illegali
minn Irrid nibqa' Malti - San Gwann


Sur Editur,

Miz-zjara tal-Kummissarju ta? l-Unjoni Ewropea Franco Frattini f?Malta sfortunatament l-unika haga li harget minnha kienet aktar paroli li ma jwasslu imkien.

Ma kontx qed nistenna xi haga ahjar minn dan il-Kummissarju peress li fil-passat dan il-bniedem issuggerixxa li Malta (flimkien ma? Cipru) issir ir-?refugee centre? ta? l-Ewropa. Dan kien insult kbir ghal pajjizna minn politiku barrani u l-ebda Deputat Malti ma kellu l-kuragg li jitlob lil Frattini jaghmel apologija ta? dak li qal.

Pajjizna ghandu bzonn jieqaf u jirrifletti. M?ghandna nhallu lil ebda pajjiz barrani (jew NGO internazzjonali) jghaddina biz-zmien bhalma qed isir illum. F?dawn l-ahhar snin l-Italja, il-Libja u t-Tunezija kollha ghaddew lil pajjizna biz-zmien. L-ewwel fuq il-kwistjoni taz-zejt, imbaghad fuq is-sajd u issa fuq l-immigrazzjoni illegali. Dan ghandu jieqaf. Hemm bzonn li nigu rrispettati. Dan jista? jsir minkejja li ahna zghar. Ghandna ntellghu fil-Gvern nies li ma jhossuhomx inferjuri ghall-barrani u li jkollhom il-kuragg li jghidu ?LE? ghal dawk l-affarijiet kollha li jmorru kontra l-interess nazzjonali.

Dawn in-nies ghandhom ikunu kapaci jghidu ?LE? anki ghal dawk l-organizzazzjonijiet lokali li qeghdin jimminaw il-futur ta? pajjizna billi jheggu lill-poplu biex jaccetta fostu ghadd bla limitu ta? immigranti illegali. Dan qeghdin jaghmluh b?diversi modi. Uhud minnhom qeghdin imorru fl-iskejjel halli jaghmlu ?brainwash? fl-imhuh tat-tfal. Ohrajn imexxu kampanji fuq il-media. L-ahhar tattika li qeghdin juzaw hija dik li l-immigranti llegali jibdew isejhulhom irregolari. Dan hu genn.

Att illegali, illegali jibqa?. Jekk dawn l-ghaqdiet jirnexxielhom jimmanipulaw u jilloppjaw lill-poplu Malti, li bi dritt huwa mhasseb b?din l-invazjoni, mela allura lill-klandestini dalwaqt se nibdew insejhulhom ?nies b?cittadinanza pendenti? u hemm- hekk naslu f?punt li ma nkunux nistghu mmorru lura minnu ghax jekk l-immigranti jibdew jinghataw ic-cittadinanza, allura hadd ma jkun jista? jkeccihom minn pajjizna u Malta ma tibqax Maltija.


http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=20991
Report to moderator   Logged
SetteCento
Senior Member
Loyal Member
Senior Member
****
Offline Offline

Posts: 1068

« Reply #1 on: August 06, 2005, 05:25:23 PM »

Another charicature appeared on the l- orizzont today. there seems that l- orizzont is making its side!
Proset once again!  eh bilhaqq !tinsewx ili tal Graffitti kienu qalulkhom illli tal gazzetti qedin iqajmu l- mibgheda ghax iggibu kontra l- klandestini emigranti llegali . ser jghajrukhom razzisti wkoll!

Report to moderator   Logged

The only failure is the one who adopts mediocrity as a life style
Angelfish
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 2466

« Reply #2 on: August 06, 2005, 08:27:36 PM »

Have you people considered sending a few press releases to the local papers and local online news sites about this morning event? bout timeyou did. I know for a fact that there are quite a few ready to publish without any form of censorship as befits any serious newspaper whose business it is to report not manufacture news!
Report to moderator   Logged
This Tiny Island
we call home
Lord,
Help us keep safe
fo
Administrator
Staff
Administrator
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 1591


« Reply #3 on: August 06, 2005, 08:49:01 PM »

Quote from: Angelfish
Have you people considered sending a few press releases to the local papers and local online news sites about this morning event? bout timeyou did. I know for a fact that there are quite a few ready to publish without any form of censorship as befits any serious newspaper whose business it is to report not manufacture news!
As a matter of fact, we did.;)
Report to moderator   Logged
Angelfish
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 2466

« Reply #4 on: August 06, 2005, 09:05:45 PM »

sensible fellow.
:)
Report to moderator   Logged
This Tiny Island
we call home
Lord,
Help us keep safe
fo
Artist
Patriot
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 1869

« Reply #5 on: August 13, 2005, 04:24:36 PM »

Il-Knisja, l-immigranti illegali u l-Maltin minn Huk Malti - Valletta / mchetchuti@nextgen.net.mt

Sur Editur,

Meta nisma? membri tal-Knisja Maltija, bhalma hu l-Monsinjur li hu nkarigat mir-refugjati u immigranti llegali, jitkellem b?tant hiena u passjoni dwar il-htigijiet u l-emozzjonijiet ta? dawn in-nies, ghax mifrudin mill-familji taghhom u jkun ahjar li ngibulhom il-familji taghhom hawnhekk ukoll, jiena nhoss weggha kbira f?qalbi u nghidlek ghalfejn.

Ghax meta niftakar kemm il-Knisja Maltija hadmet id f?id mal-Gvern Nazzjonalista fis-snin hamsin u snin sittin biex iparpru lill-haddiema Maltin, li kienu bla xoghol, lejn l-Awstralja, il-Knisja Maltija qatt u qatt ma gietha hniena mill-familji li kienet qieghda tifred. Ghax biex il-missier jaghmel ftit tal-flus u jsib dar ghall-mara u t-tfal tieghu gewwa l-Awstralja, kienu jdumu s-snin mifrudin. U dizgrazzjatament kien hemm familji li baqghu ma nghaqdu qatt ghax il-missier insiehom u ghamel familja ohra fil-kontinent Awstraljan.

Illum l-affarijiet ma tantx inbidlu, ghax filwaqt li l-familji Maltin miflugin bit-taxxi, bl-incertezzi fuq il-post tax-xoghol, bis-sensji u qaghad dejjem joghla, dan il-Monsinjur johrog jghid kliem bhal dan, illi kieku kellu jsehh li qed jghid hu, jirdoppja u jittrippla l-piz u s-swat fuq il-haddiema Maltin u l-familji taghhom.

Meta se nghidu li sa fl-ahhar il-Knisja Maltija u l-membri taghha qed ihossu verament l-emozzjonijiet u l-polz tal-haddiema Maltin u l-familji taghhom? Meta se jibdew jifhmu t-tbatija ta? familja li l-kap taghha jispicca jitlef xoghlu u ma jistax isib xoghol iehor ghax qabez il-45 sena? Meta se jibdew verament jifhmu l-frustrazzjoni tal-koppji zghazagh li jixtiequ jizzewgu, imma jafu li jridu bilfors jidhlu fi djun kbar biex isibu daqsxejn t?appartament fejn jaghmlu familja? Meta se jibdew verament jifhmu l-qtigh il-qalb ta? zaghzugh u zaghzugha li wara li lestew l-istudji taghhom m? hemmx xoghol ghalihom imkien?

Jiena tugghani qalbi meta nisma? sacerdot bhalma hu l-Monsinjur Philip Calleja jitkellem b?tant passjoni dwar dawn il-barranin u qatt ma jdawwar harstu lejn hutu l-ohrajn il-Maltin u jara kemm qed ikompli jzidilhom piz u tbatijiet fuq spallejhom.
Report to moderator   Logged
Every man dies, not every man lives.
argo
Senior Member
Loyal Member
Senior Member
****
Offline Offline

Posts: 1862


« Reply #6 on: August 13, 2005, 05:17:37 PM »

Dana kif il-Kummissjoni tal-Emigranti issa qed taqdi d-dmir ta Kummissjoni ral-Immigrati?

Emigrant johrog u Immigrant jidhol. Sur Mons, iddecidi x'tippreferi, diehel jew hiereg? Jew forsi thobbu diehel u hiereg?  :D
Report to moderator   Logged
To move forward - turn Right.Gal.4.16  Have I then become your enemy by telling you the truth?
Mirko
The Doors of Perception
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 1454

« Reply #7 on: August 13, 2005, 05:18:51 PM »

Quote from: argo
Dana kif il-Kummissjoni tal-Emigranti issa qed taqdi d-dmir ta Kummissjoni ral-Immigrati?
 
Emigrant johrog u Immigrant jidhol. Sur Mons, iddecidi x'tippreferi, diehel jew hiereg? Jew forsi thobbu diehel u hiereg? :D

Illalla haha rep points given :D
Report to moderator   Logged
.
"In the Imperium: nothing, but nothing will be free - except the minds of Men!"
PERICLES
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 2265

« Reply #8 on: August 13, 2005, 06:40:57 PM »

Risposta tajba lil monsinjur. Ghalfejn taqbzu daqstant ghal barrani mbaghad thallu lil Malti jitkisser???
Report to moderator   Logged
marco polo
Senior Member
*****
Offline Offline

Posts: 11571

« Reply #9 on: August 14, 2005, 03:37:43 PM »

Quote from: argo
Dana kif il-Kummissjoni tal-Emigranti issa qed taqdi d-dmir ta Kummissjoni ral-Immigrati?

Emigrant johrog u Immigrant jidhol. Sur Mons, iddecidi x'tippreferi, diehel jew hiereg? Jew forsi thobbu diehel u hiereg?  :D

in and out of course. most of them are of that persuasion. ghallek ihobbu t-tfal.
Report to moderator   Logged

We must built ships that will not traverse the Seven Seas but the Milky Way and the stars beyond, ships with no sails but engines powered by fuel, sweat and the creative cunning of the race that gave the world everything and will give the universe more than even God ever dreamt of. - Ogeno
Pages: [1] 2 3 ... 66 Go Up Print 
« previous next »
 
SMF 2.0.12 | SMF © 2016, Simple Machines
TinyPortal © 2005-2012

VivaMalta - The Free Speech Forum, On l-Orizzont & it-Torca - Theme by Mustang Forums